pracuj.pl
  • facebook
  • pracuj.pl

Przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej - budynek pompowni

2020-10-13

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym CONBELTS S.A. w restrukturyzacji ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej

 

Przedmiotem przetargu ofertowego jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu ul. Szyby Rycerskie 4, składającej się z działki gruntu o pow. 2 515 m2 oznaczonej numerem ewidencyjnym 1246/21, oraz prawa własności posadowionego na niej budynku o pow. 170 m2,
a stanowiących część prawa do nieruchomości, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze KA1Y/00004287/6.

 

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 255 000 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

W przypadkach przewidzianych przepisami cena zakupu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 30.X.2020 do godz. 12:00 na adres biura Zarządcy CONBELTS S.A. w restrukturyzacji mieszczącego się w Katowicach przy ul. Chłodnej 2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura zarządcy.
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg - Działka 1246/21 CONBELTS”
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert przez wyznaczoną przez zarządcę komisje w składzie trzyosobowym.
Kryterium wyboru oferenta będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.
Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje na temat przedmiotu przetargu oraz regulaminu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 608 453 608.

 

LINKI DO POBRANIA:

MAPA DZIAŁKI - /sites/all/pliki/mapa_1.pdf

OPIS BUDYNKU - /sites/all/pliki/dane_techniczne_obiektu.pdf

WYCIĄG Z OPERATU - /sites/all/pliki/operat_zdjecia.jpg

TREŚĆ O}GŁOSZENIA - /sites/all/pliki/ogloszenie_przetarg.docx