pracuj.pl
  • facebook
  • pracuj.pl

Przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej

2019-10-04

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym

CONBELTS S.A. w restrukturyzacji

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej

 

Przedmiotem przetargu ofertowego jest:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu, ul. Szyby Rycerskie 4, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 157/20, 159/20 i 168/20 oraz prawa własności posadowionych na nich budynków, a stanowiących część prawa do nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1Y/00042681/6.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 5 980 000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. W przypadkach przewidzianych przepisami cena zakupu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres CONBELTS S.A. w restrukturyzacji, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – nieruchomość CONBELTS” i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej dopiskiem „OFERTA PRZETARG”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert przez wyznaczoną przez zarządcę komisję w składzie trzyosobowym.

Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena zakupu.

Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu + 48 32 397 61 01.